خلاقیت

خلاقیت و رابطه آن

با هوش و مهارت خواندن در کودکان

خلاقیت، هوش و مهارت های خواندن مانند آگاهی واج شناختی و رمزگشایی در خواندن می تواند برای

موفقیت تحصیلی به ویژه در دوران کودکی تاثیر گذار باشد. بنابراین، این پژوهش با هدف توصیف خلاقیت، هوش، واج‌شناختی انجام شد.

اسکرول به بالا